Pomiary

Pomiary oświetlenia
Oświetlenie jest fizycznym czynnikiem środowiska pracy i jest zaliczane jest do czynników uciążliwych. Niewłaściwe oświetlenie stanowisk pracy prowadzi do nadmiernego zmęczenia narządu wzroku, dolegliwości wzroku, spadku wydajności pracy oraz może powodować pogłębienie wad wzroku. Czynnik ten występuje na każdym stanowisku pracy, dlatego pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami.
W ofercie dostępne są pomiary natężenia oświetlenia elektrycznego, oświetlenia awaryjnego, oświetlenia awaryjnego
Do pomiarów wykorzystujemy Luksomierz LX 100 firmy SONPAN
Wzorcowany przez akredytowane laboratorium wzorcujące od 0,5 lx